top of page
  • Writer's pictureSimbahang Lingkod ng Bayan

Ang Atong Pag-ampo sa Panahon sa COVID-19

Gina-atubang sa atong nasud ug kalibutan karon ang kalisod nga gidala sa novel coronavirus (COVID-19) nga naghinungdan sa delikado na kahimtang sa mga Pilipino. Ang nasyonal nga gobyerno mitubag sa niining epidemya pinaagi sa mga direktiba nga nagpatuman og community quarantine, pag-apod-apod sa mga limitado nga testing kit, ug sa pagpalihok sa mga kahinguhaan, apan daghan pa gihapon kinahanglan nga buhaton. Atong gina-awhag ang lain-laing mga sektor sa atong katilingban nga magkahiusa aron mag-uban kita sa maisog ug maluluy-on nga pag-atubang niining moabutay nga mga adlaw. Kalisod ug kagubot ang gidala sa mga milabay nga adlaw, apan kinahanglan kita nga dili malimot nga ang mga kabos ang labing lisud na makalagpas niining krisis, ug sila usab ang kinahanglan nga sentro sa atong pagresponde niini.


Sa niining mga pagsulay, atong gina-awhag ang tanan ngadto sa usa ka mas lalom ug mas tinuod nga panaghiusa uban sa mga naglibut kanato, labi na sa ang mga pinaka nanginahanglan.


Alang sa atong lokal ug nasyonal na gobyerno — mag-ampo kita alang sa klaro ug kumpleto nga pagpahibalo bahin sa kapasidad sa atong publikong sistema sa kahimsog, ang alokasyon sa mga kapanguhaan, ug mga pamaagi nga ginahimo sa pagresponde niining epidemya. Angay sa katawahan ang klaro ug kumpleto nga detalye sa plano ug katin-aw sa mga pag-lantugi sa pagsulbad niining epidemya. Kahibalo kita sa mga sangputanan sa usa ka sayop nga pagdumala sa community quarantine, busa nanawagan kami na kakugi ug kaluoy ang panukmod sa muabotay pa nga mga desisyon.


Mag-ampo kita alang sa matinud-anon nga pag-ila sa mga kalisud nga giatubang sa atong gobyerno sa pagresponde niini aron ang pribado nga sektor ug mga organisasyon sa katilingban kay magkahiusa nga makahatag og gikinahanglang suporta alang sa atong serbisyo publiko. Apan, dili mahimo nga ang paglahutay sa katawhang Pilipino nagasalig sa pagka manggihatagon sa pipila. Katungdanan sa gobyerno ang paspas ug hanas nga pagresponde sa pagsiguro nga ang kahimsog, kaluwasan, ug kalidad sa kinabuhi sa tanan sa katawhan, labi na ang mga kabus. Mag-ampo kita alang sa gikinahanglan na suporta sa mga healthcare practictioner, pinaagi sa mga kagamitan ug kapanguhaan na kinahanglan sa buluhatong medikal, sama sa personal protective equipment (PPE), disinfectants, ug pagkaon. Mag-ampo kita nga tin-aw ug desidido nga palisiya ug pinansyal nga suporta kay mahatag sa mga mamumuo nga adlaw-adlaw gasuholan, mamumuo nga impormal, mamumuo sa transportasyon, ug mga kontraktwal na mga mamumuo na direktang apektado sa community quarantine. Mag-ampo usab kita nga panalipdan, tabangan, ug makadawat ngadto sa pagkaon ug tambal nga gihatag ngadto sa mga komunidad nga mga informal settler nga galisod sa pagtuman og social distancing. Mag-ampo kita nga ang mga kapanguhaan kay igahin ngadto para pang-mass testing ug mass disinfection aron sa tukma nga paagi masayod kita sa kadak-on sa problema nga atong gina-atubang. Mag-ampo kita nga ang gahum dili maabuso ug mapahimuslan sa niining panahon. Mag-ampo kita alang sa pagpaubos ug husto nga pamatasan gikan sa atong mga opisyales, nga dili nila ma-ibutang ang ilang kaugalingon nga hilisgotan sa atubangan sa ilahang kalihokan, nga ang kaayohan sa kadaghanan ang mao mahimong prayoridad. Mag-ampo kita alang sa pagkamamugnaon, kaisog, ug ang pagpadayon sa pagka mapamatuod sa atong opisyales sa pagsulbad niini nga isyu bisan pa sa gubot nga kahimtang, makita nila ilang kaugalingon sulod sa burukrasya sa gobyerno.


Alang sa atong militar ug kapulisan — mag-ampo kita alang sa inyong kahimsog ug kaluwasan ingon nga magpadayon kamo sa pagsunod sa mando sa pag-alagad sa katawhang Pilipino ug sa pagpanalipod nga mao naladlad niining virus. Apan, mag-ampo kita usab sa tukma ug makatao nga pagpatuman niini nga mandato bisan walay klaro, nga walay paglapas sa balaod nga mahitabo niini nga quarantine, nga walay pag-abuso sa gahum nga gitugotan, nga ang katawhang Pilipino ug sa ilang kaluwasan gikan sa outbreak kini ang una ug lamang nga kabalaka niini nga panahon.


Alang sa Simbahan — labi na sa mga parokya na labing suod ngadto sa mga kabus ug huyang, mag-ampo kita nga maghupot kamo sa usa ka mabinantayon nga paglantaw sa atong mga igsoon sa palibot. Mag-ampo kita nga ang atong misyon padulong sa kalinaw ug hustisya, nga magpabilin kita nga lig-on batok sa bisan unsa nga kapintasan batok sa mga Pilipino niining panahona. Dili mahanduraw ang pagbulag sa atong mga kaugalingon palayo sa atong mga igsoon, labi na kita mga taong simbahan. Mag-ampo kita nga kita tanan magpabilin nga mitugyan ngadto sa labing kabus sa mga kabus: ang tigulang, ang komunidad sa mga urban poor, ang mga mamumuo, nga sila makadawat sa tabang ug sa pagkahiusa nga ilang gikinahanglan sa pag-atubang niining epidemya. Gipangayo kanato niining kagubot ang atoang maisog ug mamugnaon nga kamatinud-anon ngadto sa atong misyon sa hustisya, ug mag-ampo kita nga kita makatubag sa mga gikinahanglan sa atong mga komunidad, gigiyahan sa usa ka pagdapig sa pag-atiman alang sa mga kabus. Mangamuyo kita nga buhion nato ang imbitasyon ni Arsobispo Romulo Valles, nga "kini usa ka panahon sa kalisud apan usab kini kay panahon alang sa pagpalambo sa tukma nga pagkadisipulo samtang kita maningkamot sa pagsunod sa Ginoo manggihatagon nga gugma ug pag-alagad sa atong mga igsoon."


Alang sa mga tigdumala ug mga tag-iya sa mga negosyo — mag-ampo kita alang sa kalooy ug hustisya, nga maplastar ang mga sistema aron malikayan ang pagkompromiso sa kahimsog sa inyong mga mamumuo alang sa inyong operasyon. Mag-ampo kita nga mahatag ang tinuod ug gikinahanglan na pinansyal nga suporta ngadto sa atong mga mamumuo ug sa ilang mga pamilya niining panahon sa kalisud, ug ang pag-atiman sa usag-usa ang prayoridad labaw sa ginansya. Talagsaon ang krisis nga atong giatubang karon apan dili mahimong mahupay kini pinaagi sa tradisyonal nga sistema sa pagbayad alang sa pagpalta ug kasakit nga magpadayon sa palas-anon sa mga mamumuo; mag-ampo kita alang sa inyong kaisog sa pagbuhat kon unsay matarung ug sa mahigugmaong niining panahona. Dili kita magpahimulos niining krisis aron sa dugang pa nga pagpahimulos sa atong mga mamumuo.


Alang sa mga himsog ug lig-on og panglawas — magpadayon kita sa pag-ampo alang sa dugang kahimsog. Apan, ang social distancing na atong ginapatuman dili pasabot ang pagpalayo nato ngadto sa mga nanginahanglan. Samtang dili kita dapat mosalig sa pagka manggihatagon sa uban para matubag ang mga gikinahanglan sa mga tawo, mag-ampo kita alang sa suporta sa kalihukan nga gipangulohan sa katawhan aron makapag-apud-apud og hinabang ug kagamitan na gikinahanglan sa atong healthcare practitioners na dili pa usab diresto mahatag sa karon. Mag-ampo kita nga moapil kamo kanamo sa pagbantay, labi na sa pagsiguro nga ang mga labing napihigan na dili mabulag sa atong nasud niining krisis. Mag-ampo kita nga ang atong tubag sa mga epidemya dili mao ang pagpalayo sa usag-usa aron lang magpanalipod sa atong mga kaugalingon lamang, apan mangita kita og mga paagi nga ang kabug-aton niining kahimtang atong mabahin sa usag-usa. Mag-ampo kita nga samtang kita nagpaabot sa katapusan niining epidemya, nga kita mosugyot nga ang atong labing huyang nga mga igsoon maapil niini nga kaugmaon.


Nangamuyo ang Simbahang Lingkod ng Bayan sa tanan na maghiusa sa pag-uswag niining epidemya: nga ang bugtong pamaagi sa pagpadayon sa atong misyon sa pagtukod sa nasud ug sa pag-uswag ngadto sa Gingharian sa Ginoo mao pagkahiusa. Sa pagdistansya sa usag-usa karon, makatukod kita og mas maayo nga kaugmaon para sa atong nasud.

Samtang kita mouswag niining epidemya, pahinumdum kanato ang nibiya natong mga igsuon ang mga palisiya nga kinahanglan ayohon, ang suporta na kinahanglan aron molambo ang atong publikong kahimsog, pagkaon, sistema sa transportasyon, bangag sa balaod nga maoy hinungdan sa pagpahimulos sa atong mamumuo, ang mga tao ug sistema nga may tulubagon, na kita usab molambo gumikan niini. Mag-ampo kita nga kita tanan makalahutay niining krisis nga mas mahigugmaon ug mas makapamatuod sa misyon.


Hinaot nga ang atong Ginoong Jesu-Cristo, ang Maayong Magbalantay, mogiya ug mouban kanato niining mangitngit nga walog. Magpadayon kita sa pagpangayo og pagpataliwala sa atong Inahan ug sa mga Santos. Birhen, kahimsog sa mga Masakiton, i-ampo mo kami. San Roque, i-ampo mo kami. San Luis Gonzaga, i-ampo mo kami.

1,133 views0 comments

Comments


bottom of page